“Gesaneerd” en “gezuiverd”: een Joke?!?

20
maart
2016

Posted by JoGo

Posted in @degazet#bocholt / Openbaar onderzoek plan-MER / Vervelende Vragen

0 Comments

“De Tijd” bracht op 11 augustus 1990 het nieuws dat de handelsrechtbank van Brussel de curatoren van het PRB-faillissement de toestemming verleend had om de vestiging in Kaulille te verkopen voor 5 miljoen frank, en wel aan vastgoedmakelaar Gino Coorevits. “Deze moet normaal eerst het terrein saneren om het daarna te verkavelen in een KMO-industriezone”, aldus De Tijd, ruim een kwart eeuw geleden. Zeer recent, op 10 maart 2016, besteedt het zakenblad Trends ruim aandacht aan de heer Coorevits, die – volgens het artikel – “beheert op de lange termijn”. Met een cynische kwinkslag stipt het artikel aan dat “met wat geluk de voorraad poeder snel verkocht werd aan de Franse staatsonderneming SNPE, aan de vooravond van de eerste Golfoorlog“. Om te vervolgen met de droge mededeling:  “Onder de nu gezuiverde terreinen bevindt zich betonzand van topkwaliteit.

Gesaneerd? Gezuiverd? Vreemd. Want in tegenstelling tot de PRB-terreinen in Balen is ons in Kaulille geen sanering bekend. Wel – naar het model van de snelle buskruitverkoop – een opeenstapeling van “quick wins”, zijnde geld maken van alle apparatuur, machines, materialen etc. die nog waarde hadden.

Nog vreemder: ook de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM geeft niet thuis. Het OVAM-geoloket “bodemdossierinformatie” geeft aan dat er voor deze site van de vroegere buskruitfabriek nauwelijks informatie bekend is.

En helemaal bizar:  eigenaar Kaulindus NV heeft in de jaarrekening 2014 – ondanks het feit dat de terreinen gesaneerd zouden zijn – een saneringsprovisie opgenomen van ongeveer 1,35 miljoen euro.

Voor Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen) voldoende reden om minister Joke Schauvliege, bevoegd voor zand, afval, ruimtelijke ordening en – zoals we intussen weten – ontbossingen, een parlementaire vraag te stellen.

Het antwoord van de minister maakt duidelijk dat ten kantore Trends enige bijkomende research welkom was geweest:

“Het woord “gesaneerd” slaat hier (1) op de percelen waar de fabriek stond en (2) op de ontmanteling van de fabriek die, om ontploffingsgevaar te vermijden, met de nodige omzichtigheid moest worden afgebroken. Ook het weghalen van de verhardingen rondom moest zeer voorzichtig gebeuren, gelet op de
opslag van buskruit in het verleden. Deze “omzichtige en tijdrovende saneringsoperatie” is achter de rug, maar ik begrijp dat het woord “sanering” hier voor verwarring heeft gezorgd aangezien zij geen betrekking heeft op de sanering van de bodem van deze percelen, laat staan op het volledige gebied van ca. 140 ha.

“In het kader van het plan-MER dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal vergezellen, zal
voor de discipline bodem en grondwater het historisch terreingebruik nader bekeken worden als basis voor een bredere screening van de bodem- en grondwaterkwaliteit naast een meer gerichte bemonstering ter hoogte van nog te identificeren potentieel verdachte zones. Het is evident dat in aanloop van een potentiële zandwinning de kwaliteit van bodem en grondwater in voldoende mate moet gekend zijn opdat, in het geval van duidelijke aanwijzingen van een ernstige bedreiging, er tijdig de
nodige stappen overeenkomstig het Bodemdecreet kunnen genomen worden.”

“De OVAM is in het bezit van een oriënterend en een beschrijvend bodemonderzoek conform het Bodemdecreet voor het perceel 5 H30 aan de Fabriekstraat 151 te Bocholt. Dit betreft een perceel met een oppervlakte van ongeveer 3,6ha waar volgens de informatie opgenomen in de bodemonderzoeken geen productie van springstof of andere risico-activiteiten hebben plaatsgevonden. Het betreft een
perceel met kantoorgebouwen. Deze onderzoeken zijn weergegeven in het geoloket.”
“Er werden verhoogde waarden aan zink in het grondwater vastgesteld waarvoor niet dient overgegaan te worden tot verdere maatregelen. Er is in de bodemonderzoeken die dateren van 1999-2000, geen onderzoek gebeurd naar de aanwezigheid van asbest.”

“Er is geen informatie beschikbaar bij de OVAM in verband met uitgevoerde saneringswerken conform het Bodemdecreet. Ook is er geen informatie over nog uit
te voeren saneringswerken op de site.

Comments are closed.